Nadace na ochranu zvířat: Zapojit se může každý

Sdílet
Čas čtení: 6 minuty

Jmenuji se Eva Hodek a jsem ředitelkou Nadace na ochranu zvířat, nevládní neziskové organizace s právní subjektivitou nadace.

Nadace na ochranu zvířat byla založena v roce 1994 paní Marcelou Lund, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně a Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně. Založení iniciovala paní Marcela Lund, prezidentka a předsedkyně správní rady nadace, která měla předchozí mnohaleté zkušenosti z oblasti ochrany zvířat, v níž působila zejména v zahraničí. Cílem iniciativy paní Marcely Lund bylo založení první profesionální ochranářské organizace zajišťující na území ČR ochranu práv a zájmů zvířat. Patronkou a čestnou členkou správní rady Nadace je paní Marta Kubišová, zpěvačka.

Čím se vaše organizace zabývá a kolik lidí ji žene vpřed?

Posláním Nadace je trvale zlepšovat a harmonizovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, hájit zájmy a práva zvířat (Animal Rights), pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících (Animal Welfare). Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému. Nadace své poslání naplňuje podporou projektů, které odpovídají jejím cílům a prioritám a samozřejmě také vlastní činností v ochraně zvířat, při níž využívá všech dostupných forem spolupráce se subjekty působícími na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti jejich nepřímé ochrany. K naplňování nadačního poslání dochází zejména grantovou činností a pořádáním veřejných sbírek – zajišťováním a přerozdělováním finančních prostředků útulkům a záchranným stanicím a jiným neziskovým organizacím působícím v ochraně zvířat na území ČR.

Nadace se snaží získávat finanční zdroje nejen na podporu vlastní činnosti, ale zejména k financování aktivit, kampaní a projektů jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat. Nadace zajišťuje především finanční pomoc a další podporu útulkům pro opuštěná a týraná zvířata a záchranným stanicím pro volně žijící živočichy. Finanční prostředky získává Nadace zejména z dárcovství soukromých a právnických osob, z dotací a grantů, z veřejných sbírek a z výnosů z Nadačního investičního fondu (NIF). Nadace poskytuje bezplatné poradenství pro širokou veřejnost, zajišťuje osvětovou a vzdělávací činnost a pracuje na úseku české a evropské legislativy ve prospěch právní ochrany zvířat.

Velmi důležitým úsekem práce na poli ochrany zvířat je legislativní činnost. V této oblasti se nadace snaží o trvalé prosazování úprav české a evropské legislativy, tvorbu legislativních návrhů zákonů, směrnic a vyhlášek a také návrhů úprav již existujících právních norem, které zajistí větší životní pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv a zájmů. Nadace předkládá vlastní legislativní návrhy a zároveň se účastní mezirezortních (vnějších) připomínkových řízení k legislativním návrhům resortů Vlády ČR. V roce 2011 se nadace účastnila např. mezirezortního připomínkového řízení k návrhu nového občanského zákoníku, pokud se týká postavení zvířat v této soukromoprávní normě. Nadace kontinuálně sleduje novelizace právních předpisů, které se týkají ochrany zájmů a práv zvířat – zejména pak novely veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nadace se podílí také na tvorbě a připomínkování evropské legislativy, a to zejména díky svému členství v Eurogroup for Animals, významné evropské ochranářské organizaci, která působí jako lobbista v Evropském parlamentu. Prostřednictvím Eurogroup for Animals předkládá Nadace připomínky a pozměňovací návrhy k legislativním návrhům Evropskému společenství.

Zleva: Marcela Lund - prezidentka Nadace na ochranu zvířat, Marta Kubišová - patronka Nadace na ochranu zvířat, Eva Hodek - ředitelka Nadace na ochranu zvířat
Zleva: Marcela Lund – prezidentka Nadace na ochranu zvířat, Marta Kubišová – patronka Nadace na ochranu zvířat, Eva Hodek – ředitelka Nadace na ochranu zvířat

Nadační poslání je založeno na ochranářském hesle „Poznej a chraň!“ a z toho důvodu se Nadace zaměřuje především na osvětu a vzdělávání odborné i laické veřejnosti. V rámci osvětové a vzdělávací činnosti nadace pořádá akce a setkání s veřejností, besedy, workshopy, školení, semináře a konference; provozuje informační stránky, vydává a distribuuje tiskové, vzdělávací a osvětové materiály; realizuje petiční akce a iniciativy, kampaně a projekty zaměřené na ochranu zvířat, a to ve vlastní produkci nebo ve spolupráci s jinými organizacemi; oslovuje veřejnost a šíří problematiku ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích, v sociálních sítích a prostřednictvím internetových médiích apod.

V Nadaci k dnešnímu dni pracuje 8 stálých pracovníků. S nadací externě spolupracuje řada renomovaných profesionálů – odborníků v oblasti legislativy a právní ochrany zvířat, veterinárního lékařství, psychologie zvířat, kynologie nebo canisterapie. Nadaci podporuje také mnoho dobrovolníků, kteří pomáhají nejen při realizaci kampaní a projektů, ale také při zajišťování petičních iniciativ a akcí pro veřejnost.

V čem se lišíte od jiných podobných organizací?

Nadace na ochranu zvířat jako jedna z mála českých ochranářských organizací je členem mezinárodních organizací jako Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), World Society for the Protection of Animals (WSPA) a Eurogroup for Animals. V rámci svého členství v těchto významných zahraničních organizacích sdružujících přední ochranářské organizace z celého světa se Nadace podílí také na evropských i globálních projektech a kampaních ve prospěch ochrany práv, zájmů a životní pohody zvířat.

Představte své největší projekty

SOS Zvíře:

Jednou z klíčových oblastí je poradenská činnost zejména v oblasti péče o zvířata, v otázkách chovu, výživy, výchovy a výcviku zájmových (domácích) zvířat apod. Tuto činnost nadace zajišťuje zejména prostřednictvím projektu SOS Zvíře, v jehož rámci nabízí bezplatné poradenské služby a konzultace pro širokou veřejnost. Zájemci se mohou se svými dotazy a podněty obrátit telefonicky, emailem nebo poštou na zkušené pracovníky nadačního týmu a přizvané odborníky, kteří jsou připraveni poradit (nejen) v oblasti péče o zvířata a v otázkách chovu napříč spektrem druhů zvířat.

Nadace provozuje telefonní linku SOS Zvíře: 222 135 460, na kterou se může v pracovních dnech od 9 do 17 hodin obrátit každý, kdo byl svědkem závažného případu zanedbání péče, týrání nebo usmrcení zvířete. Oznámení a podněty k prošetření těchto případů lze Nadaci zasílat také na emailovou adresu: nadace@ochranazvirat.cz nebo poštou.

Pracovníci Nadace a přizvaní odborníci následně tyto případy v rámci všech dostupných možností a nástrojů řeší. Nadace nabízí nejen poradenství, ale také aktivní pomoc při řešení konkrétních závažných případů týrání zvířat a zanedbání jejich péče.

Pomozte naplnit misky v útulcích:

Cílem projektu je zlepšení situace psů a koček v útulcích, podpora přímých i virtuálních adopcí zvířat z útulků a veřejná osvěta problematiky zvířat v útulcích na území České republiky. Opuštěným a týraným zvířatům v útulcích pomáhají všichni ti, kteří se nákupem krmiva značek Pedigree a Whiskas nebo zasláním dárcovské SMS zapojí do tohoto unikátního charitativního projektu. Nadace a společnost Mars Czech s.r.o., výrobce krmiva pro domácí zvířata, již od roku 2009 každoročně darují více než 42 tun suchého krmiva pro psy a kočky vybraným útulkům schváleným Státní veterinární správou ČR (SVS ČR). Výběr útulků k přerozdělení krmiva provádí výběrová komise složená z přizvaných nezávislých odborníků, a to na základě vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi útulky realizovaného Nadací a výsledku programu pravidelných kontrol SVS ČR. Dotazníkový průzkum sleduje mimo jiné kapacitu útulků a její vytížení, počty přijatých a vydaných zvířat, podmínky a postup při příjmu a výdeji zvířat, veterinární a další péči o zvířata, evidenci zvířat, finanční zabezpečení a materiální vybavení útulků aj. Více informací o tomto projektu lze najít na www.naplntemisky.cz.

Pes ve městě:

V souladu s cílem tohoto projektu vydává Nadace osvětové informační letáky a brožury s názvem Pes ve městě, poskytující informace o správné péči, výchově a výcviku psa v městské aglomeraci. Pes ve městě, jak naznačuje název, poskytuje odborné informace a pojednává o všech aspektech spojených se soužitím lidí a psů ve městě. V rámci projektu Pes ve městě Nadace provozuje ve svém sídle také bezplatnou Psí poradnu pro veřejnost, a to od 18 hodin každé první pondělí v měsíci (s výjimkou 1. týdne v lednu a letních prázdnin). Majitelé psů mají možnost poradit se s odborníky v jakékoliv otázce související s chovem, výživou, výchovou a výcvikem svého psa. Vedoucí Psí poradny je paní Vladimíra Tichá, dlouholetá chovatelka a rozhodčí, kynoložka, autorka několika publikací a mnoha článků v odborných časopisech. Psí poradna slouží široké veřejnosti, je však třeba se předem objednat telefonicky nebo emailem.

Kontrola populace toulavých a opuštěných koček

Nadace dlouhodobě finančně podporuje kastrace populace toulavých koček, stejně tak i nezaměnitelné značení – čipování zvířat v útulcích. Nadace zajišťuje a přerozděluje finanční prostředky na kastrační programy a čipování zvířat v útulcích v České republice.

Komu pomáháte a kdo pomáhá vám?

Finančními příspěvky a dalšími formami podpory (např. materiálními / věcnými dary) Nadace pomáhá útulkům pro opuštěná a týraná zvířata, záchranným stanicím pro volně žijící živočichy a neziskových organizacím působícím nejen v praktické, ale i nepřímé ochraně zvířat. Nadace napomáhá laické veřejnosti rozšířit povědomí o životních potřebách zvířat, o zvířatech a životním prostředí, podporuje vyšší společenskou odpovědnost ve vztahu ke zvířatům, pomáhá zájemců z řad veřejnosti řešit problémy s chovem zájmových, exotických a hospodářských zvířat. Pomáhá řešit a monitorovat konkrétní případy zvířat, která se stala obětí týrání nebo byla zraněna, hendikepována a opuštěna. Nadace se snaží pomáhat zvířatům napříč spektrem všech druhů, vč. volně žijících živočichů. Bohužel není ve finančních a jiných možnostech Nadace zajistit pomoc všem případům zvířat, která se ocitla v nouzi. Nadace pomáhá zajišťovat právní ochranu a životní pohodu zvířat na úseku české a evropské legislativy.

S jakými dalšími organizacemi spolupracujete?

V České republice Nadace spolupracuje s orgány samosprávy a státní správy – např. se Státní veterinární správou ČR, s rezorty Vlády ČR (zejména ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo spravedlnosti) v rámci mezirezortních připomínkových řízení a legislativních procesů. Dále Nadace spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi jako Fórum dárců, Asociace nadací a nadačních fondů, Fórum 2000, Zelený kruh nebo CZECOPA (Platforma České republiky pro alternativy k pokusům na zvířatech) a s mnoha dalšími institucemi a organizacemi.

V zahraničí Nadace spolupracuje, jak již bylo zmíněno, s význačnými ochranářskými organizacemi jako RSPCA, WSPA a Eurogroup for Animals, ale také např. s Human Society International, Compassion in World Farming (CIWF) a dalšími organizacemi působícími v ochraně zvířat a životního prostředí.

Přečtěte si i 2. díl našeho rozhovoru s ředitelkou Nadace na ochranu zvířat paní Evou Hodek  Nejpalčivější problém v ochraně zvířat je lidská chamtivost a touha po co největším finančním zisku

 Kontakt:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.