Rozhovor s Klárou Gajduškovou z České spořitelny: Výnos z anonymních vkladních knížek se vrátí české společnosti

Sdílet
Čas čtení: 7 minuty

Na otázky týkající se společenské odpovědnosti firem (CSR) odpověděla Deníku neziskovky paní Klára Gajdušková, ředitelka úseku firemní komunikace České spořitelny, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny a členka správní rady Nadace Depositum Bonum.

Proč jste se rozhodla pracovat v oblasti CSR? Jak náplň své práce vysvětlujete lidem, kteří vás poznají a ptají se, kde pracujete a co děláte?

CSR je jednou z oblastí, kterým se věnuji od roku 2008. Je to práce za odměnu. Jednak je to naprosto smysluplné a hlavně si moc cením možnosti setkávat se s lidmi, kteří pracují v neziskovém sektoru, v organizacích, které často suplují roli státu. Mají společné velké odhodlání něco měnit a silnou motivaci jít za posláním, i když je to někdy nesmírně náročné.

Když o oblasti CSR mluvím, vesměs začínám zeširoka od historie spořitelen, které vyrostly právě na principu pomáhat společnosti, v níž působí tak, aby se rozvíjela a lidé v ní mohli stát na vlastních nohou. Spořitelny se vždy o svůj úspěch dělily s místem a komunitou, kde působily. My se po téměř 200 letech k těmto kořenům vracíme nebo vlastně na ně navazujeme, protože spořitelny toto poslání nikdy neopustily.

Foto: Klára Gajdušková, ČS, a.s.
Foto: Klára Gajdušková, ČS, a.s.

Kolik lidí pracuje v oblasti CSR v České spořitelně?

Samotnému CSR České spořitelny se naplno věnují tři lidé, další tři kolegové se věnují práci pro dvě nadace, které spořitelna založila. Ale v rámci banky jsou desítky spolupracovníků, kteří se různým způsobem na CSR podílejí a na dva tisíce zaměstnanců se každoročně zapojuje do dnů pro charitu.

Česká spořitelna realizuje své aktivity společenské odpovědnosti prostřednictvím dvou nadací – Nadace České spořitelny (založena 2002) a Nadace Depositum Bonum (založena 2012). První z nich nevypisuje granty a druhá teprve začíná fungovat. Jaké organizace se mohou ucházet o finanční podporu či partnerství a jak mají postupovat?

V Nadaci ČS si zakládáme na tom, že spolu s partnerskými neziskovými organizacemi se podílíme na dlouhodobých strategických projektech, které vesměs stojí stranou zájmů jiných donátorů. Nadace ČS je zaměřena na pomoc lidem, od nichž se často společnost odvrací z důvodu věku nebo sociálního vyloučení. V budoucnu bychom rádi tuto oblast rozšířili i o pomoc lidem, kteří jsou vyloučeni z důvodu mentálního zdraví. Spolupracujeme dlouhodobě například s Charitou ČR, Životem 90, Domovem Palata, Sananimem, Drop Inem a dalšími.

Nová nadace Depositum Bonum byla založena 14. 8. 2012 Českou spořitelnou, aby pečovala a zhodnocovala mimořádný výnos z anonymních vkladních knížek a pomohla navracet tyto prostředky české společnosti. V historii země jde o unikátní krok, kdy se soukromá instituce rozhodla neponechat si mimořádný výnos, který jí podle zákona plně náleží, ale vložit jej do nadace, kde budou tyto prostředky dlouhodobě prospívat celé společnosti.

Při hledání účelu jak prostředky využít tak, aby co nejvíce prospívaly české společnosti, jsme se radili s předními osobnostmi českého veřejného, kulturního a akademického světa, hovořili jsme i s novináři, významnými podnikateli. Konsensus z těchto diskusí byl jednoznačný: pokud Česku něco opravdu dlouhodobě prospěje, pak je to úroveň vzdělání zejména v technických a přírodních vědách. Připravujeme nyní první projekt, jehož principem je propojit to nejlepší z tradičního školství s tím nejlepším z moderních metod a poznatků z vědy a přinést to do základních škol a víceletých gymnázií. Více prozradíme v létě.

Kromě nadací aktivity společenské odpovědnosti realizuje i samotná spořitelna. Klíčovou oblastí, které se dlouhodobě věnujeme, je finanční vzdělávání. Máme vzdělávací programy z oblasti financí pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. Vlajkovou lodí je krásná učebnice Dnešní finanční svět určená pro výuku na základních školách. Druhou oblastí je rozvoj sociálního podnikání. Sociálním podnikům a neziskovkám poskytujeme financování a pořádáme pro ně pravidelné odborné vzdělávací semináře.

Oblasti, kterým se věnuje Nadace ČS, jsou poměrně tradiční. Jakým postupem byly vybírány, s ohledem na fakt, že „na trhu“ již byly a jsou jiné společnosti, které ve vybrané oblasti působily?

Ústředním posláním nadace je pomáhat těm, od nichž se společnost odvrací, takže si ani moc nemyslíme, že bychom působili v tradičních oblastech. Například právě prevence a léčba drogové závislosti je velmi nepopulární.

Jakou roli hraje marketing v případě CSR? Existují nějaká pravidla, která určují, jak s výsledky CSR aktivit pracovat v reklamě a propagaci?

V České spořitelně striktně oddělujeme naše CSR od marketingu. Společensky odpovědné aktivity děláme, protože věříme, že je to správné. Přirozeně se cítíme být součástí české společnosti a věříme, že naše CSR aktivity nakonec přinesou užitek celé společnosti. Tento užitek je prvotní a hlavní záměr našich CSR aktivit. Finanční prostředky vždycky raději dáme na samotné projekty než na placenou propagaci či reklamu.

Přistupuje-li firma ke svému CSR opravdu zodpovědně a promítá-li se do celého jejího fungování, do způsobu podnikání i do přístupu ke klientům, zaměstnancům i celé veřejnosti, své uznání si vždy vydobyde sama i bez reklamy. V takovém případě se nikdy nejedná o špatně maskovaný marketing či PR – a takto vnímáme naši činnost v CSR i my.

Jakým způsobem se CSR aktivity vyhodnocují, měří a plánují? S jakými ukazateli se pracuje?

Například v oblasti finančního vzdělávání děláme pravidelné průzkumy úrovně finanční gramotnosti v ČR s cílem co nejefektivněji nastavit naše konkrétní aktivity v této oblasti. V loňském roce jsme si nechali udělat průzkum mezi dospělou populací, letos mezi dětmi a mladými lidmi.

Výzkum ukázal, že nejvhodnější strategií pro zvýšení finanční gramotnosti veřejnosti je zaměřit se na finanční vzdělávání právě u dětí a mládeže. Na základě tohoto zjištění jsme ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Terra-klub vydali mimo jiného Školní atlas Dnešní finanční svět, který pomáhá zajímavou formou zapojovat finanční témata do tradičních předmětů. Výzkum je jeden z prostředků, které využíváme pro měření a vyhodnocování našich CSR aktivit. A už druhým rokem si měříme i vnímání našich aktivit u laické i odborné veřejnosti a porovnáváme se s dalšími významnými firmami na trhu.

V čem neziskovky selhávají, pokud jde o příjem a využití podpory? Co by měly umět lépe? Co naopak dělají správně?

Pokud jde o fundraising, u našich dlouhodobých partnerů žádný problém není. U nových žadatelů se někdy potkáváme s tím, že jim jde spíš o marketing anebo že pracují v oblasti, která je zcela mimo naši strategii. Když to řeknu trochu drsně, tak správný fundraising je vlastně dobrý obchod. Neziskovky musejí mít co nabídnout, a tím nemyslím v materiálním smyslu slova, spíš ve významu prodat donátorovi benefity projektu, donátorovu možnost podílet se na nějaké změně, na něčem unikátním, moci něco ovlivnit, zlepšit atp.

Pokud jde o financování sociálních podniků a neziskovek, žadatelé někdy podceňují zejména přípravu projektu – vypracování reálného projektového a finančního plánu, který pečlivě váží všechna rizika, výzkum trhu, na který hodlají proniknout, a výběr vhodných odborníků a specialistů. Právě proto jsme začali s Akademií ČS, kde na celodenních seminářích účastníkům radíme, jak efektivně a zároveň sociálně podnikat.

A co dělají správně? Myslím, že si uvědomují, že se potřebují více orientovat ve světě financí, managementu – v podnikovém řízení, proto se účastní vzdělávacích seminářů, využívají nabídek akcí, které je posunují dál.

Můžete aktuální aktivity Akademie České spořitelny přiblížit?

V rámci Akademie České spořitelny jsme pro zástupce sociálních podniků a neziskových organizací uspořádali od října 2012 již pět bezplatných celodenních vzdělávacích seminářů na různá témata (plánování a řízení projektu, zakládání sociálního podniku, financování atd.). Ten šestý v pořadí proběhne 19. června na téma marketingová komunikace a propagace. Zájem je obrovský jak ze strany účastníků, tak ze strany školitelů.

Jaké CSR projekty či aktivity plánujete v blízké budoucnosti?

Máme hodně nových aktivit, velká výzva je Nadace Depositum Bonum a její první projekt. V Nadaci ČS hledáme dlouhodobého partnera pro oblast pomoci lidem s mentálním postižením a jeden už se docela rýsuje.

Od května 2013 jsme naplno spustili deskovou hru Finanční svoboda, kterou naši zaměstnanci lektorují na základních a středních školách. Projekt zatím běžel v pilotní fázi, nyní ho rozšiřujeme do dalších regionů ČR. Tato hra je vhodným doplňkem k již zmíněnému Školnímu atlasu Dnešní finanční svět. Dětem umožní prožít 30 let hospodaření rodiny nanečisto prostřednictvím simulace reálných scénářů a událostí. Jde o zážitkovou formu vzdělávání, která děti baví.

Pro děti také připravujeme ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy interaktivní výstavu s názvem Peníze, nebo život?, která rovněž dětem přiblíží svět peněz zajímavou a zábavnou formou. Výstava se pro veřejnost otevře 5. června a potrvá do 5. ledna 2014.


 

Česká spořitelna v číslech

Téměř 1,5 milionu klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 1. banka v ČR v objemu aktiv (979,60 mld. Kč, při výši zisku 4,20 mld. Kč); 4 hlavní skupiny klientů – drobní klienti, malé a střední firmy, města a obce; a velké korporace; přes 5,3 milionu klientů – největší počet klientů v ČR; kterémukoli z klientů je k dispozici 26 poboček v ČR otevřených 7 dní v týdnu (celkem má ČS 659 poboček), protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; 11 dceřiných společností pokrývajících komplexně finanční potřeby klientů; 131 bankomatů pro nevidomé v ČR; více než 180 let tradice; 1 481 bankomatů a platbomatů; 11 018 profesionálních zaměstnanců. Údaje k 31. březnu 2013.

Užitek, který přinesla práce České spořitelny v roce 2012 klientům a ekonomice

České spořitelna a Stavební spořitelna ČS poskytly klientům v roce 2012 úvěry na bydlení ve výši 41,8 mld. Kč, jejichž prostřednictvím si pořídilo či zrekonstruovalo bydlení téměř 40 000 rodin. ČS podporuje i českou ekonomiku: za rok 2012 odvedla státu na daních 4,175 mld. Kč. Je druhým nejvýznamnějším plátcem daní v české ekonomice a prvním v bankovním sektoru.

Pro českou ekonomiku také ČS od roku 2002 získala od Evropské investiční banky celkem 950 mil. EUR (cca 23,9 mld. Kč). Většina prostředků je použita na financování malých a středních podniků, projekty veřejného sektoru, oblast energetiky a životního prostředí.

V roce 2012 financovala ČS celkem 45 bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 38,6 MWe. Od roku 2007 pak financovala celkem 128 bioplynových stanic s celkovým výkonem 98,5MWe, čímž přispěla nejen ke stabilizaci zemědělských podniků, ale i k zvýšení zaměstnanosti na venkově.

Nadace České spořitelny poskytla během necelých 11 let (včetně roku 2012) české společnosti přes 165 mil. Kč. Jen v roce 2012 rozdělila Česká spořitelna více než 80 mil. Kč na veřejně prospěšné účely. Dnů pro Charitu, které pořádá Česká spořitelna pro své zaměstnance, se v minulém roce 2012 zúčastnilo 1879 dobrovolníků. ČS se díky projektu Dětská atletika podílela na vyškolení více než 200 trenérů a „rozhýbala“ tak více než 10 tisíc dětí.

Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti

Česká spořitelna udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž účelem je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie. Z prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové charitativní společnosti a sdružení, jako např. Charita Česká republika, Život 90, Sananim, Nadační fond Livie a Václava Klausových, Nadace VIA nebo Nadace Partnerství.

Od roku 2005 zapojuje Česká spořitelna do charitativních aktivit svoje klienty v rámci věrnostního Bonus Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti své body za platby kartou věnovat na vybrané charitativní projekty. Od roku 2007 umožňuje Česká spořitelna všem svým zaměstnancům věnovat dva pracovní dny v roce na charitativní a obecně prospěšné účely. Svou společenskou zodpovědnost na finančním trhu prezentuje Česká spořitelna iniciativou politiky zodpovědného úvěrování. V  lednu 2008 stála u zrodu Poradny při finanční tísni, nezávislé organizace, prvním svého druhu v ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.